دانلود پاورپوینت اصول مقاله نویسی ISI جهت رشته ادبیات و زبان فارسی در قالب 72 اسلاید و با فرمت بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

اجزای ساختاری و مفهومی در مقالات عبارتند از :
اصالت موضوع: اهمیت موضوع پژوهش و نوبودن آن را که در متن منعکس شده است، نشان می دهد.
عنوان: معمولا منعکس کننده مندرجات مقاله و حاوی کلیدواژه هاست.
چکیده: حاوی مهمترین اجزای متن اصلی است که به اختصار بیان شده اند.
کلیدواژه ها: برای افزایش دسترس پذیری مقاله توسط مولف یا نشریه انتخاب می شوند.
مقدمه: زمینه ساز بحث اصلی است و به معرفی مقدماتی پژوهش می پردازد.
بیان مسئله: به مشکلی که زمینه ساز اجرای پژوهش شده است، اشاره دارد.
تبیین هدف: به هدفی که مقاله دنبال می کند یا پژوهش دنبال کرده است، می پردازد.
پرسش های پژوهش: پرسش یا پرسش های پژوهش انجام پژوهش که گاهی با فرضیه ارائه می گردد.
پیشینه پژوهش: مرور نوشته ها و تشریح مبانی نظری مرتبط با موضوع را در بر می گیرد.
معرفی پروژه: ویژگی های اصلی پژوهش و آنچه آن را از موارد مشابه مجزا می کند، مشخص می سازد.

 

 

 

روش شناسی: روش تحقیق به کار گرفته شده در پژوهش و دلایل انتخاب آن را توضیح می دهد.
ابزار پژوهش: به معرفی ابزار گردآوری و روش تحلیل داده ها می پردازد.
جامعه پژوهش: به معرفی جامعه مورد مطالعه و ویژگی های آن اختصاص دارد.
محدوده و محدودیت ها: آنچه پژوهشگر را محدود کرده یا او در پژوهش اعمال کرده است، نشان می دهد.
یافته ها: نتایج توصیفی و تحلیلی ناشی از پژوهش را تبیین می کند.
بحث و نتیجه: تحلیل نهایی پژوهشگر از کار خود و تفسیر او از نتایج به دست آمده را نشان می دهد.
پیشنهادها: پیشنهادهایی برای حل مسئله اولیه و برای پژوهش های بعدی ارائه می کند.
تقدیر و تشکر: به ذکر نام کسانی که در اجرای پژوهش به نحوی نقش داشته اند، اختصاص دارد
منابع: به ذکر منابع مورد استفاده براساس یکی از شیوه نامه های استاندارد می پردازد.
پیوست ها: آنچه را که ذکر آن برای خواننده به عنوان اطلاعات تکمیلی مفید است، ارائه می کند.

 

 


فهرست مطالب
اصول مقاله نویسی ISI
موضوعات مورد بحث
چرا باید یک مقاله علمی نوشت؟
چرا باید یک مقاله علمی نوشت؟
انگیزه های نوشتن مقاله
نوشتن مقاله یک مهارت
از کجا شروع کنیم
قدم اول: تعیین سطح و برنامه زمانی
انواع تحقیق
روشهای چاپ مقالات علمی
چاپ مقاله در مجلات
ساختارمجلات
اعتبار مجلات
اعتبار مجلات (ISC)
قدم دوم: انتخاب موضوع
موضوعات و مقالات را از کجا پیدا کنیم؟
قدم سوم: مطالعات شناسایی اولیه
قدم چهارم: خلق ایده
سنجش نو بودن ایده
روشهای بیان اصالت (Contribution) یک پژوهش
اصول نگارش علمی
ویژگیهای نوشتار علمی – فنی
ویژگی های زبانی
ویژگیهای محتوایی
ویژگی های صوری (شکلی)
عوامل منفی در ارائه نوشتاری علمی – فنی
عوامل منفی در ارائه نوشتاری علمی – فنی (ادامه)
ساختار مقاله
اجزای ساختاری و مفهومی در مقالات
اصالت موضوع
معیارهای مورد نیاز برای ارزیابی اصالت یک مقاله
عنوان مقاله
تناسب ویژگی های عنوان مقاله با کارکرد آن
چکیده مقاله
معیارهای ارزیابی چکیده مقاله
تناسب ویژگی های کلیدواژه های مقاله با کارکرد آن
تدوین قسمت مقدمه (Introduction)
تناسب ویژگی های مقدمه مقاله با کارکرد آن
تناسب ویژگی های بیان مسئله با کارکرد آن
تناسب ویژگی های تبیین هدف مقاله با کارکرد آن
تناسب پرسش ها و فرضیه های پژوهش با کارکرد آن
تناسب ویژگی های پیشینه پژوهش با کارکرد آن
تناسب معرفی پروژه تحقیقاتی با کارکرد آن
تناسب ویژگی های روش شناسی مقاله با کارکرد آن
تناسب ویژگی های ابزار گردآوری داده ها با کارکرد آن
تناسب ویژگی های جامعه پژوهش با کارکرد آن
محدوده و محدودیت های پژوهش
یافته ها و نتایج مقاله
ویژگی های بحث و نتیجه گیری مقاله
ویژگی های پیشنهادات مقاله

تناسب منابع و مآخذ مقاله