فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری موسیقی درمانی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.  

 

 

استفاده از موسیقی در شفای بیماران پیشینه ای بسیار قدیمی و کهن دارد. در قبایل و تمدن های نخستین در اکثر آیین ها و مراسم، آواگری و حرکت های موزون وجود داشته است. این روش عموماً برای ایجاد جذبه و خلصه، از خود بی خودی، تسلط بر ذهن و نفوذ در ناخوداگاه مورد استفاده قرار می گرفته است. در این مراسم با القاء به فرد، از قوای مافوق الطبیعه برای تسکین و شفای بیمار طلب نیرو می کرده و ارواح بیماری زا را از بدن فرد دور می ساخته اند. در واقع ریتم طبل ها و زنگ صدا ها وسیله ای برای تمرکز و توجه بیماران به القائات بوده و در اثر تلقینی، انرژی باوری کردن این مراسم به وجود آمد تغییراتی در ناخوداگاه و احساس فرد ایجاد شده و شفا صورت می گرفت»(زاده محمدی، 1388: 36-37).

 


«موسیقـی نزد مردم باستان، لازمـة بقا بوده و سـازندگان و نوازندگان موسیقی شـامل پزشـکان، درمان-گران، کشیشان، و کسانی می شود که از طریق درمان های روحـی  جسم را شفا می دادند. این افراد روحشان با موسیقی عجین شده و پیوندشان با موسیقی جدایی ناپذیر بوده است. نوازندگانی که روح را مداوا می کردند نزد مردم از احترام خاصی برخوردار بوده اند. این درمانگران ارتباط روحی و جسمی بیماران خود را جدی می شمرده و آنها از طریق روح، جسم را شفا می دادند»(کیت موکی ، 1384: 5-6).

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی

موسیقی
2-1-1 تاریخچة موسیقی    12
2-1-2 تعریف موسیقی درمانی    15
2-1-3 آوازی ملودیک (MIT)17
2-1-4 مکاتب و تکنیک های موسیقی درمانی18
2-1-4- 1 روش نوردوف و رابیگر18
2-1-4-2 روش کودالی19
2-1-4-3 روش دالکروز19
2-1-4-4 روش بالینی ارف نورلوک20
2-1-4-5 روش موسیقی و تصویر هدایت شده20
2-1-5 موسیقی درمانی تکاملی    21
2-1-6 برتری نیمکره ای در درک موسیقی    22
2-1-7 موسیقی درمانی و عصب شناختی    23
2-1-8 کاربرد موسیقی درمانی    25

2-3-7 بررسی اجمالی پیشینة نظري و سوابق پژوهش

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی