دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی نظریه های لکنت زبان که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. 

 

 

نظریه ون رایپر 
«در این نظریه1- احتمال ناهماهنگی سیستم عصبی-عضلانی و برتری طرفی بیان شده است.این نظریه  بیان می دارد که لکنت کودک به دلیل عدم توانایی سیستم عصبی در هماهنگی لازم در عضلات گفتاری قرینه با الگوی زمانی است.2-وجود اختلال در پس نورد شنوایی است.3- در صورت وجود یک نقص در بیست حرکت هم زمان یا متوالی مورد نیاز برای تولید یک کلمه، باعث گسیختگی تکرار و کشیده گویی می-شود»(فرهمند پور، 1389: 231).

 

 

در لکنت نوع کلونیک (یا حالت تکراری در بیان کلمه) کودک یک سیلاب از کلمه ای را با سرعت و تشنج تکرار می-کند. مثلاً کلمة پدر را چنین تکرار می کند: پ پ پ پدر. و در لکنت نوع تونیک (یا توقف در تلفـظ) فعالیت های عضلات تلفظی با چند ثانیه ای توقف و سکون به وجود می آید و کودک دچار گیر و وقفه در تلفظ و ادای کلمه به همراه فشار و کوشش و حرکات خاصی است.کودک در این نوع لکنت برای ادای کلمه به شدت به خود فشار آورده و پس از لحظاتی سکون، به طور ناگهانی با تشنج کلمه را ادا می-کند(معاف مشهدی، 1386).

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری لکنت زبان

تعریف عملیاتی لکنت زبان

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان

لکنت
2-2-1 ماهیت لکنت    26
2-2-2 تعاریف لکنت    29
2-2-3 انواع لکنت    31
2-2-4 علل لکنت    32
2-2- 5 نظریه های لکنت    35
2-2-5-1 نظریة دکتر اسمایلی بلانتون    35
2-2-5-2 نظریه دکتر بلومل    36
2-2-5-3 نظریه دکتر بوم    36
2-2-5-4 نظریه دکتر برینگ برینگلسون    37
2-2-5-5 نظریه شیهان    37
2-2-5-6 نظریه دکتر کاروت    37
2-2-5-7 نظریه وندل جانسون    38
2-2-5-8 نظریه دکتر نایب دونلاپ    38
2-2-5-9 نظریه  ون رایپر    39
2-2-5-10نظریه دکتر جان ام فلچر    39
2-2-5-11 نظریه دکتر میبل اف گیلفورد    40
2-2-6 درمان های لکنت40
2-2-6-1 تلقین43
2-2-6-2 هیپنوتیزم43
2-2-6-3 خود القایی43
2-2-6-4 روش جویدن تنفس44
2-2-6-5 روش آرام-سازی45
2-2-6-6 خواب درمانی45
2-2-6-7 رفتار درمانی45
2-2-6-8 درمان ها تنبیهی و تشویقی46
2-2-6-9 درمان های عامیانه46
2-2-6-10 درمان جراحی46
2-2-6-11 استفاده از شوک الکتریکی47
2-2-6-12 درمان تنبیهی مدرن47


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی