این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش صمیمانه قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری نگرش صمیمانه تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق نگرش صمیمانه در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

 

 

نگرش را مي‌توان بر حسب نظريه‌هاي يادگيري و رويکرد‌هاي شناختي تعريف کرد. در هر يک از اين نظريه‌ها مفهوم نگرش به گونه‌اي متفاوت تعريف مي‌شود و هر يک از جنبه‌هاي متفاوت نگرش را مورد تأکيد قرار مي‌دهد. آلپورت   (۱۹۳۵) نگرش را چنين تعريف کرده است: "نگرش يک حالت آمادگي ذهني و عصبي است که از طريق تجربه سازمان مي‌يابد و بر واکنش فرد نسبت به تمامي موضوع‌ها و موقعيت‌هاي وابسته به نگرش تأثير مستقيم و پويا بر جاي مي‌گذارد (سيزر و ديگران ، ۱۹۹۱، نقل از پاشا شريفي، 1381). در اين تعريف که عمدتاً بر نظريه‌ي يادگيري استوار است تأثير تجارب گذشته بر سازمان دادن به نگرش‌ها و همچنين نشان دادن واکنش به يک موقعيت (آنگونه که در رويکرد رفتاري مطرح است) مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

از سويي کرچ و کراچفيلد   (۱۹۴۸) که عمدتاً ديدگاه شناختي داشتند نگرش را اينگونه تعريف کرده‌اند: "نگرش عبارت است از سازمان پايدار فرايند‌هاي انگيزشي، عاطفي، ادراکي و شناختي در ارتباط با برخي از جنبه‌هاي دنياي فرد". ملاحظه مي‌شود که در اين تعريف به خاستگاه نگرش اشاره‌اي نشده و در عوض تجربه‌ي ذهني زمان حال مورد تأکيد قرار گرفته است. 

 


صميميت، به صورت الگوي رفتاري بسيار مهمي مفهوم‌سازي شده، كه داراي جنبه‌هاي عاطفي- هيجاني و اجتماعي نيرومند است و برپايه‌ي پذيرش (تجربه‌ي مثبت هم سويي و برابري)، رضايت خاطر (تجربه‌ي مثبت مشاركت) و عشق شكل مي‌گيرد (تن هاتن ، 2007، به نقل از مرادي و همکاران، 1383). 

 

 


نگرش صميمانه: 
منظور از نگرش صميمانه در اين پژوهش، نمراتي است که مدجويان نابينا در پيش آزمون- پس‌آزمون در پرسشنامه 50 سوالي نگر ش صميمانه اميدون و همکاران (1983) کسب مي‌کنند. 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نگرش صمیمانه

2-4 نگرش صميمانه    16
2-4-1 تعريف نگرش    16
2-4-2 ويژگي‌هاي نگرش    17
2-4-3 تفاوت نگرش با ارزش، عقيده و علاقه    18
2-4-4 شرايط عمده شکل‌گيري و تکوين نگرش‌ها    18
2-4-5 تعريف صميميت    19
2-8 پيشينه و تاريخچه موضوع تحقيق    
2-8-1 تحقيقات انجام شده پيرامون در خارج از کشور    
2-8-2 تحقيقات انجام شده در ايران    

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی